Remissvar till nationell plan

Sjöfarten behöver få mer utrymme i infrastrukturplaneringen.
Läs Maritimt Forums remissvar på Trafikverkets förslag på nationell plan

Maritimt Forum är en intresseförening för det maritima klustret med uppgift att driva klustergemensamma frågor för en stark maritim näring. Maritimt Forum har lämnat remissvar på Trafikverkets förslag till nationell plan 2018-2029.

Förslag från Maritimt Forum:

  • Samtliga trafikslag behövs och en stor del av transportarbetet utförs av sjöfarten, vilket borde märkas tydligare i den långsiktiga infrastrukturplaneringen.
  • Åtgärder behövs för att skapa en sammanhållen transportkedja där sjöfart och hamnar knyts ihop med det nationella väg- och järnvägsnätet.
  • Persontransporter till sjöss är en kollektivtrafiklösning som borde lyftas fram mer i den långsiktiga infrastrukturplaneringen.
  • Det är viktigt att satsningar på forskning och innovation för att utveckla framtidens transporter i högre grad omfattar även sjöfart.
  • De samhällsekonomiska kalkyler som används vid beslut om infrastrukturinvesteringar bör utvärderas så att godstransporternas samhällsnytta är rättvisa.

 

I anslutning till föreningens remissvar säger Joachim Glassell, vd för Maritimt Forum, att trots större satsning i denna plan än förra gången är de totala satsningarna på sjöfarten blygsamma 0,8 procent av totalt 622 miljarder kronor. Den nationella planen är främst inriktad mot järnväg. Påfallande ofta slutar dock en järnvägssträckning vid en hamn och därför behövs åtgärder där sjöfarten knyts samman med övriga trafikslag så att det skapas en sammanhållen transportkedja, fortsätter han. Vi anser också att det är viktigt att persontransporter till sjöss inom kollektivtrafiken lyfts fram i den övergripande och långsiktiga infrastrukturplaneringen avslutar Joachim Glassell.


Läs Maritimt Forums remissvar här: 

Remissvar med anledning av Trafikverkets förslag till nationell plan


Vill du veta mer?
Kontakta Joachim Glassell, vd Maritimt Forum
Telefon: 0704-16 43 45
E-post: joachim.glassell@maritimeforum.se

Dela med dig: