Sjöfart

GöteborgsHamn

SJÖFART – BÅDE TRANSPORTEN TILL SJÖSS OCH ETT AV FYRA TRAFIKSLAG

Sjöfart är transport av människor och gods inom ett land, längs kuster och mellan länder och kontinenter. Transporten sker med fartyg eller båtar i olika storlekar. Begreppet båt betecknar oftast en farkost mindre än 12 x 4 meter. Den juridiska definitionen av ett fartyg skiljer sig mellan olika regelverk och bestämmelser.

FärjaJupiterLTKommersiell och offentlig sjöfart

Sjöfart innefattar både handelssjöfarten, passagerarsjöfarten, färjesjöfarten och Försvarsmaktens/Marinens fartyg samt andra statliga myndigheters fartyg, t ex Kustbevakningens, Polisens, Trafikverkets (Färjerederiet) och Sjöfartsverkets (lotsbåtar, isbrytare och arbetsfartyg).

 

DSC_4179wSödertäljeHamnUtan sjöfarten stannar Sverige
Sverige är för sin in- och utrikeshandel – och för sin totala varuförsörjning – helt beroende av en fungerande sjöfart. 72 procent av allt gods kommer eller går till Sverige via en svensk hamn. Om sjöfarten inte fungerar, så fungerar inte heller samhället. Varor försvinner snart från affärerna, bristen på olja och andra bränslen stänger fabriker, stannar trafiken på våra vägar och gör många hem utan värme. Vår industri kommer inom några dagar att sakna insatsvaror för sin tillverkning och möjlighet att leverera både råvaror och färdiga produkter till sina kunder. Sjöfarten spelar en mycket stor roll för varje människa i deras vardag och fritid, för industrin, handeln och för ett fungerande samhälle i stort.

Sjöfart ett trafikslag och del i den maritima näringen
Sjöfart räknas som ett av fyra trafikslag (väg, järnväg, luftfart och sjöfart), men betecknar ofta även näringen bakom, dvs främst rederier och skeppsmäklare.

Sjöfart i betydelsen transport ingår som ett av sju branschområden i den svenska maritima näringen och i det nationella maritima klustret.

Fedora_b

Svensk sjöfart
Med svensk sjöfart menas ofta våra större svenska rederier med fartyg över 500 ton brutto och med en omfattande verksamhet över hela världen. Dessa ca 125 rederier äger (2014) ungefär 500 fartyg, varav ca 60 av dem har totalt 100 fartyg med svensk flagg (30 st färjor). Korrekt sett bör dock begreppet svensk sjöfart innefatta alla svenska rederiföretags och myndigheters verksamhet, inte minst den verksamhet som utförs av alla mindre passagerarfartyg och färjor, fraktfartyg, arbetsbåtar, fiskefartyg mm. Enligt statistik från SCB finns totalt 839 mindre fartyg i Sverige. Av dessa är drygt 400 mindre passagerarfartyg.

Dalia_KarlshamnsHamnMånga sjöfartsbegrepp
Det finns många begrepp inom sjöfarten, ibland snarlika och svåra att skilja åt eller förstå. Tre viktiga, som betecknar olika typer av sjöfart, är transocean sjöfart, närsjöfart/kustsjöfart och inlandssjöfart.  Ibland ser man även andra benämningar, t ex International Intra EU 27 Transport (all trafik på och inom EU) och Intra EU 27 Transport (trafik inom EU, dvs sjöburen ”inrikestrafik”) . Båda dessa begrepp används ofta för statistik. Blue Belt är ett annat begrepp, som ofta förekommer i sammanhang som handlar om tullformaliteter för sjöfart.

Sjöfart på engelska översätts oftast till shipping, men också i dess olika betydelser till navigation, seafaring, maritime traffic, transport by sea, sea transport, maritime sector och t ex maritime industry.

Av all godstrafik inom EU:s gränser, dvs all trafik både mellan medlemsländerna och till medlemsländerna från andra kontinenter, står sjöfarten för ca 70 procent av godstransportarbetet.

Av transportarbetet globalt sker ca 66 procent med den transoceana trafiken. 12 procent är global närsjöfart.

LäsMer
Läs mer under respektive rubrik i menyn till vänster.
Du kan också få mer information om svensk sjöfart på Sveriges Redareförenings webbplats och på 
Skärgårdsredarnas webbplats.

.
© Copyright 2008-2014. Sjöfartsforum/Maritime Forum, Sweden. All rights reserved.
Dela gärna textmaterial från våra webbsidor men glöm inte att alltid ange källan.

 

Bildkälla: Fartyg i Göteborgs Hamn (Göteborgs Hamn), Färjan Jupiter, Trafikverket Färjerederiet (Foto: Leena Tegevi), Lasthantering i Södertälje Hamn (Södertälje Hamn), Feodora, Wallenius Lines (Wallenius Lines) och Dalia, Karlshamns Hamn (Foto: Hans-Peter Bloom, Blekinge bildrepotage).

Dela med dig: