Närsjöfart

Unifeeder_beskurenNÄRSJÖFART  – TRAFIK MELLAN EUROPEISKA LÄNDER 

Närsjöfart kallas även short-sea shipping (SSS), kortsjöfart och europasjöfart.  Det är trafik som går i slingor mellan hamnar inom Europa.

EU definierar närsjöfarten som trafik på hav, sjöar och mellan hamnar i geografiska Europa eller mellan dessa hamnar samt icke-europeiska länder vars kustlinje ligger vid de insjöar som angränsar EU-hamnar. Hamnarna i Marocko, Egypten, Israel och Ryssland (mot Barents hav, Vita havet och de ryska hamnarna i Östersjön) räknas in.

lFeedertrafik är också närsjöfart
Närsjöfarten omfattar både gods- och passagerartrafik och all sjötrafik som inte är ren inlandssjöfart (se separat rubrik). Ofta är kustsjöfarten (för oss i Sverige; trafik mellan svenska hamnar) en del av en närsjöfartslösning. Den europeiska feedertrafiken – matartrafiken – med godstransporter från större hamnar med transoceana anlöp, är också att betrakta som närsjöfart.

Olika typer av fartyg
Närsjöfarten bedrivs av en mängd olika typer av fartyg, t ex containerfartyg, tankers, bulkfartyg, färjor, Roro- och RoPax fartyg. En typisk bulklast (våt- och torrbulk) i närsjöfartstrafik består av spannmål, gödsel, stål, kol, salt, sten, återvinningsmaterial, mineral- och oljeprodukter.

Fartygen har oftast en lastförmåga (deadweight) på 10 000 till 15 000 ton och ett djupgående (draught) på 3 till 6 meter. Många av fartygen trafikerar även de s k inre vattenvägarna  såsom floder och sjöar om djupet i farlederna och den segelfria höjden (height, air draught) för eventuella broar tillåter detta.

Närsjöfart förekommer även på svenska inre vattenvägar, på Göta älv/Trollhätte kanal in i Vänern liksom via Södertälje kanal in i Mälaren. Det finns också fartyg som är specialanpassade för denna trafik, de kallas sea-river-fartyg.

Alice_Thun

Internationellt regelverk
Alla fartyg i närsjöfarttrafiken regleras av International Maritime Organization, IMOs, internationella regelverk, och av fartområden definierade per nation. I Sverige gäller fartområde B,C,D och E. Indelningen i fartområden är i första hand relaterad till avstånd från land. Beroende på vilka fartområden som skall trafikeras ställs olika krav på fartyget och dess bemanning.

EU ser ökad närsjöfart för ett hållbart transportsystem
Begreppet närsjöfart, short-sea shipping, används idag alltmer frekvent och ersätter det tidigare mer vanliga begreppet europasjöfart (European shipping) och coastal trade.  EU-kommissionen använder t ex närsjöfart/short-sea shipping genomgående i sina direktiv och förordningar. Inom EU lyfts närsjöfarten fram som en av lösningarna för ett hållbart transportsystem. För att öka närsjöfarten krävs framför allt ökad konkurrensneutralitet gentemot lastbils- och järnvägstrafiken, främst lastbilstrafiken, effektiva hamnar samt koordinering och samverkan av transportkedjans aktörer.

Begreppet ”Motorways of the Seas” myntades av EU-kommissionen 2001. Begreppet är kopplat till kommissionens önskan att åstadkomma en överföring av gods från väg och järnväg till närsjöfart. Det inkluderar olika möjligheter till stöd. Motorways of the Seas avser de transportleder som används av närsjöfarten för att knyta samman EUs hamnar och medlemsländer.

Short-sea shipping ett europeiskt begrepp
I USA pratar man inte om short-sea shipping utan om coastwise trade och på senare tid även marine highway traffic. Andra engelska begrepp för närsjöfart är intercoastal navigation eller intercoastal trade. Coasting trade används i många f d engelska kolonier. Inom EU har begreppen coastel trade och coastwise water transportation gått tillbaka. De lever kvar i orden coaster och coastel trading vessel, som idag främst är referensbegrepp för en fartygstyp med karaktäristiskt utseende – en speciell grundgående, äldre typ av lastfartyg.

Ca 40 procent av all godstrafik inom EU är närsjöfartstrafik. Detta är ungefär lika mycket som lastbilstrafiken.


Läs mer!
Närsjöfart och kustsjöfart – lägre transportkostnader och minskad sjöbelastning.

Dokumentation från strategiprocessen, fas 1:
Vision och strategi för det maritima klustret 
Bilaga: Närsjöfart och inrikes sjöfart

 

© Copyright 2008-2014. Sjöfartsforum/Maritime Forum, Sweden. All rights reserved.
Dela gärna textmaterial från våra webbsidor men glöm inte att alltid ange källan.

 

Bildkälla: Unifeeder-fartyg (Unifeeder), Lastning av lastbilar, Trellborgs Hamn (Foto: Pierre Fauvelle) och ALICE, Thunbolaget (Thunbolaget).

Dela med dig: