Kustsjöfart

Bitokland

KUSTSJÖFART – TRAFIK MELLAN NATIONELLA HAMNAR

Kustsjöfart i svensk bemärkelse betyder trafik mellan svenska hamnar. Det engelska begreppet är coasting trade och coastel trade, dvs trafik mellan hamnar i samma länder.

Ofta del av en närsjöfartslösning
Kustsjöfarten dominerade godstransportarbetet i Sverige under stora delar av 1900-talet innan lastbilstrafiken allt mer tog över. Idag är sjötransporter med gods mellan svenska hamnar och med fartyg i en fast slinga mindre vanligt. Ett bra exempel på dagens kustsjöfart är oljebolaget Preems regelbundna trafik med olja längs den svenska kusten. Preem har gått från lastbilstransporter inom Sverige till att istället helt utnyttja kusten för transporter av oljeprodukter. Stora mängder s k farligt gods har därmed kunnat flyttats bort från landvägen.

Kustsjöfarten är idag ofta del av en närsjöfartslösning, eller feeder-lösning, där mer än en svensk hamn anlöps.Ibland används begreppet cabotage synonymt med kustsjöfart. Cabotage handlar om transport av gods eller passagerare, mot betalning, mellan nationella hamnar. Det är inte tillåtet för annan flagg än svensk om inte rätt givits enligt bilaterala avtal, gällande EU-förordning eller nordiska avtal.

Kustsjöfarten kan stärka hållbarheten i transportsystemet
Fartygstrafik mellan svenska hamnar skulle i ökad utsträckning kunna komplettera och avlasta landtransporterna. I en framtid kan en kustsjöfartslösning också vara en del av en inlandssjöfartstransport – t ex en kustnära transport mellan två hamnar i områden där våghöjden inte överstiger 2 m över tid (se rubriken inlandssjöfart). För att kustsjöfarten ska öka stort krävs både politiska beslut och klustrets egna åtgärder. Trafikslagens avgiftsstrukturer för infrastrukturen måste justeras så att ökad konkurrensneutralitet uppnås, logistiksystem anpassas, omlastningar vara effektiva, transportkedjans aktörer stärka sin samverkan mm.

Läs mer:
Kustsjöfartskonferens: ”Kustsjöfart – en nödvändig del i framtidens transportsystem”, Västerås 

Den 16 februari 2016 arrangerades konferensen ”Kustsjöfart– en nödvändig del i framtidens transportsystem” på Aros Congress Center i Västerås. Konferensen var välbesökt.

Vill du läsa en sammanfattning från dagen, se våra videofilmer och bilder från konferensen – klicka här.

 

LäsMer
Läs mer!
Närsjöfart och kustsjöfart –
lägre transportkostnader och minskad sjöbelastning.

 

© Copyright 2008-2014. Sjöfartsforum/Maritime Forum, Sweden. All rights reserved.
Dela gärna textmaterial från våra webbsidor men glöm inte att alltid ange källan.
Bildkälla: Bit Okland fraktar produkt till sjöss på uppdrag av Preem Shipping (Preem),

Dela med dig: