Kunskap och innovation

KUNSKAP OCH INNOVATION – FÖRUTSÄTTNING FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING

bryggsimulator-1Kunskap och innovation är grunden för all utveckling, för både sjöfarten som trafikslag och den svenska maritima näringen. Utan den maritima kompetensen står också kustnationen Sverige sig slätt och utan kompetensen missar hur vi på ett hållbart sätt kan utnyttja havet som resurs.  Forskning och innovation är avgörande för att stärka långsiktig utveckling och konkurrenskraft inom näringen och en hållbar utveckling för sjöfarten som trafikslag.

Stark maritim kompetensbas
maskinrumssimulator-Sjöfartshögskolan,LinneUniv_3Den svenska maritima kompetensbasen befinner sig på en internationellt konkurrenskraftig nivå och är efterfrågad. Den maritima näringen investerar också målinriktat inför framtiden.

Kompetensen har rötter långt bak i historien. Sverige har ända sedan viktingatid varit ett land med sjöfarare, men också en mycket stark sjöfarts- och varvsnation, inte minst så sent som under stora delar av 1900-talet. Kunskapen och kompetensen finns kvar och utvecklas vidare bland den maritima näringens många starka aktörer inom maritim teknologi och tillverkning. Våra stora svenska rederiföretag har också hög kompetens inom teknik-, energi- och miljöutveckling och driver utvecklingen internationellt. Sveriges Redareförening har antagit EUs nollvision om en sjöfart utan negativ påverkan i luft och vatten år 2050.

Även inom offentlig verksamhet finns världsledande kompetens inom exempelvis isbrytning, sjösäkerhet, hydrografisk informationshantering och militära lättviktsfartyg.

Svensk innovation
maskinrumssimulator-Sjöfartshögskolan,LinneUnivSverige var först i världen med att bygga havsbaserad vindkraft och vi leder utvecklingen inom lättviktskonstruktioner och kompositfartyg,  framtidens bränsle, offshorekonstruktioner mm. RoRo-tekniken (roll on – roll off) och dagens specialbyggda biltransportfartyg har också sina rötter i Sverige. Många sjöburna transportsystemlösningar är framtagna tillsammans med svensk basindustri för att den framgångsrikt ska kunna exportera sina produkter och konkurrera på marknader utanför Sverige.

Samspelet FOI är avgörande
Basen för all forskning och innovation är grundläggande forskningskompetens och utbildning på forskningens grund. Grundforskningens horisont är lång och dess finansiering måste därför vara långsiktig. Samtidigt behövs en balans med den tillämpade forskningen som sker på en mer kortsiktig projektorienterad basis. Den bidrar också till att bygga upp och bevara grundläggande kompetens. Det är också viktigt med en tydlig integrationen mellan forskning, utbildning och innovation Detta samspel symboliseras av den s k kunskapstriangeln.

Brett maritim forskningsområde
KunskapstriangelForskning och innovation  är speciellt avgörande för utvecklingen inom ett antal områden. Teknik-, energi- och säkerhetsfrågor är stora områden, men lika viktiga är utvecklingen av olika systemlösningar, informationssystem, integrationen mellan trafikslagen i transportkedjan mm. Andra viktiga forskningsområden inom maritim näring är forskning kring havsmiljön, fisket, biomarina livsmedel, miljöaspekter mm.

För att möta utmaningarna behövs i ökad utsträckning ett systemperspektiv inom sjöfartsforskningen och ett större arbete över ämnesgränser.

Forsknings- och utbildningsenheter
Maritima forskningsenheter i Sverige finns idag t ex på Chalmers Tekniska Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Sjöfartshögskolan/Linnéuniversitetet, Uppsala och Stockholms universitet, SSPA, SP, IVL Svensk Miljöinstitutet och Viktoria Swedish ICT. I Malmö finns World Maritime University som drivs på uppdrag av FN-organet IMO, International Maritime Organization. På den biomarina sidan finns Göteborgs universitet med Sven Lovéns centrum för marina vetenskaper och Östersjöcentrum vid Stockholms Universitet samt på myndighetssidan Militärhögskolan.

lastsimulatorn-Sjöfartshögskolan,LinneUnivI Sverige finns också kompetenscentret Lighthouse, en internationellt sett unik centrumbildning, vars målsättning är att bli en nationell arena för maritima forsknings- och innovationsprojekt. Lighthouse har sedan starten varit starkt knuten till Chalmers och Göteborgs universitet, men strävar idag efter att bredda sig så att samtliga sjöfartsrelaterade forskningsenheter ska kunna ingå i samverkan. Syftet är att nationellt kraftsamla sjöfartsforskningen med syfte att uppnå målen om konkurrenskraftig och miljöanpassad svensk sjöfart på både kort och lång sikt.

Utbildningsenheter inom det maritima området finns främst på Chalmers Tekniska Högskola, institutionen för Sjöfart och marin teknik i Göteborg, Kungliga Tekniska Högskolan, institutionen för Farkost och flyg i Stockholm och Sjöfartshögskolan/Linnéuniversitetet i Kalmar. På gymnasienivå finns utbildningar på ett fåtal ställen i Sverige.

maskinrumssimulator-Sjöfartshögskolan,LinneUniv_2Alla delar av klustret – och Sverige som nation – behöver maritim kompetens
Forskning och innovation, liksom utbildning på olika nivåer är dessutom avgörande för Sverige som kustnation. Vi är och kommer att förbli beroende av sjötransporter in och ut ur landet. Vårt behov av högutbildad personal inom alla delar av det maritima klustret kommer att fortsätta, från rederi- och hamnföretag till tekniska underleverantörer, företag inom t ex havsbaserad energi, bank/finans, försäkring, klassificeringssällskap, advokatkontor och inte minst alla våra myndigheter och statliga institutioner.

Svensk maritim kompetens ska värnas och utvecklas. Det i sin tur genererar stora värden till landet i form av jobb, samhällsnytta och andra värden.

LäsMer
Läs mer!
Kunskap och innovation – förutsättningar för en hållbar tillväxt

 

© Copyright 2008-2014. Sjöfartsforum/Maritime Forum, Sweden. All rights reserved.
Dela gärna textmaterial från våra webbsidor men glöm inte att alltid ange källan.

 

Bildkälla: Bryggsimulator, Chalmers, Sjöfart och marin teknik (Foto: Jan-Olof Yxell), Maskinrumssimulator med storskärmar, Sjöfartshögskolan i Kalmar, Kunskapstriangeln (Monica Lundh, sjöingenjör, PhD, Chalmers och biträdande föreståndare på Lighthouse, Göteborg) och lektionssal – lastsimulator, Sjöfartshögskolan i Kalmar.

Dela med dig: