Näring och kluster

DET MARITIMA KLUSTRET HAR SJU BRANSCHOMRÅDEN – FEM UTGÖR DEN MARITIMA NÄRINGEN

Det svenska maritima klustret, definierat enligt EUs definition, består av sju olika branschområden; Tillverkning/Maritim teknologi, Transport, Havet som resurs, Service, Fritid och turism, Offentlig sektor och Forskning och utbildning. Fem av områdena utgör tillsammans den maritima näringen. I den ingår inte offentlig sektor och akademin.

Vattenvägen, vattnet som resurs och maritim kompetens förenar
Alla sju branschdelar är beroende av vattnet som resurs och vattenväg samt av den maritima kompetensen. Alla påverkar också varandra och samspelet dem emellan är viktigt.

I område Tillverkning/Maritim teknologi ingår varv, underleverantörer och teknik- och teknikkonsultföretag. Område Transport är kanske mest känt, där ingår rederi- och och hamnföretag. Branschområden Resurser från havet omfattar offshore, vind-, våg-, tidvatten- och strömkraft, fisket, fiskeindustrin och biomarina livsmedel. Service består av bank, finans, försäkring, skeppsmäklare, klassificeringssällskap m fl. Fritid och turism är alla företag och verksamheter som arbetar med fritidsbåts- och skärgårdsturismen, fritidsfisket mm. Offentlig sektor omfattar de nio statliga departement och 16 myndigheter som har med sjöfarten att göra, t ex Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Trafikverket, Försvarsmakten/Marinen och Transportstyrelsen. Forskning och utbildning är akademin, t ex Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers Tekniska Högskola, Linnéuniversitet, Göteborgs Universitet m fl.

Samverkan kluster – näring
De senaste åren har verksamheter på den offentliga sidan alltmer börjat samverka med företag och organisationer i den maritima näringen. Gränsöverskridande kompetens-, utvecklings- och resursbehov knyter samman klusterdelarna, och forskningsinstitutioner och universitet spelar en viktig roll för fortsatt konkurrenskraft och innovationsförmåga.

Läs mer om de sju branschområdena under respektive rubriker i menyn till vänster.

© Copyright 2008-2014. Sjöfartsforum/Maritime Forum, Sweden. All rights reserved.
Dela gärna textmaterial från våra webbsidor men glöm inte att alltid ange källan.

Dela med dig: