Maritima Sverige

VI LEVERERAR JOBB, KOMPETENS OCH SAMHÄLLSNYTTA

Välkommen till den maritima näringen och det nationella maritima klustret!
Det Maritima Sverige är alla anställda och alla företag och organisationer, direkt eller indirekt knutna till maritim verksamhet. Här finns också offentlig maritim verksamhet och akademin. Titta in i det nationella maritima klustrets olika verksamhetsområden och lär mer. Se rubrikerna på de olika klusterområdena i vänsternavigeringen.

Den maritima näringen arbetar för att växa och utvecklas och förutsättningarna finns. På senare år har det nationella maritima klustret arbetat hårt på en gemensam tydlig riktning framåt. Visionen är att Sverige alltid ska vara i framkant inom maritim innovation och hållbar utveckling. För att det ska bli verklighet behöver näringen och hela klustret långsiktiga förutsättningar. Näringen satsar, men behöver hjälp med anpassade regelverk och stödjande politiska beslut. Vi vill att den maritima näringen och maritim kompetensen ska utvecklas och förädlas. Företag ska kunna växa och kompetens och kunnande (både svensk och utländsk) ska attraheras till näringen här i Sverige.

HallandsHamnarStark då, i framkant idag, potential för framtiden
Maritim verksamhet har djupa historiska rötter och den kompetensbas som idag driver utvecklingen framåt härrör från vår tidigare varvsindustri, de många stora rederier Sverige hade fram till slutet av 1900-talet och från Försvarsmakten/Marinen. Här finns grunden till den svenska maritima spetskompetens som bl a gjort att AIS-systemet utvecklades här i landet. Sverige var först i världen med att bygga havsbaserad vindkraft och vi leder utvecklingen inom lättviktskonstruktioner och  kompositföretag, offshorekonstruktioner, framtidens bränsle mm.

bil_walleniusRoRo-tekniken (roll on, roll off) och dagens specialbyggda biltransportfartyg har också sina rötter i Sverige. Många sjöburna transportsystemlösningar är framtagna tillsammans med svensk basindustri för att den framgångsrikt skall kunna exportera sina produkter och konkurrera på marknader utanför Sverige.


Alla delar skapar nytta 

ODE_009Den nytta maritim verksamhet skapar finns inte bara inom klustrets kommersiella delar. Flera myndigheter/verk arbetar med sjöfarten där uppgifterna ger en direkt samhällsnytta. Försvarsmakten/Marinen arbetar med havs- och sjötrafikövervakningen och tillgodoser kontroll av fartygsrörelser. De försvarar den svenska kusten och viktiga s k basområden (hamnar) samt skyddar vattenvägarna och den fria handels runt Sverige och utomlands (piratbekämpning). Kustbevakningen ansvarar för sjö- och miljöövervakningen, kontroll, tillsyn och brottsbekämpning samt räddningstjänst. Sjöfartsverket sköter vattenvägarna, trafikledning, lotsning, isbrytning, fritidsbåtstrafiken och ansvarar för vår samlade sjöräddningstjänst.

ArcSur-067DNVSjöfarten – ur ett näringsperspektiv – med rederiföretag vars fartyg går i internationell trafik (och kanske aldrig anlöper en svensk hamn) eller i svensk och europeisk trafik, levererar jobb och stora värden för Sverige. De utgör klustrets kompetens- och näringsgenerator. Runt rederiföretagen finns underleverantörer, teknikföretag, skeppsmäklare, klassningssällskap, bank, finans, försäkring mm. När svensk sjöfart ökar, ökar även de andra klusterdelarna. Sjöfarten – ur ett transportperspektiv – med vattenvägen som infrastruktur bidrar till en kostnadseffektiv och hållbar utveckling av ett säkert och robust transportsystem med god kapacitet.

undervatten wecSjöfarten är en viktig länk i industrins konkurrensmöjligheter och handelns utveckling och denna mycket starka koppling mellan handel, sjöfart och ett lands välstånd har alltid funnits. Sjöfarten påverkar i olika former dessutom nästan alla svenskar i deras vardag eller fritid. Nya expanderande maritima verksamheter inom förnybar energi från havet,
t ex vind-, våg-, tidvatten- och strömkraft bidrar också till samhällsutvecklingen. Kraftsystemen erbjuder elproduktion utan utsläpp av CO2. Biomarina livsmedel och vattenbruk är andra områden som de närmaste åren väntas öka stort och skapa hållbar samhällsnytta.

LäsMerLäs mer om:
– skillnaden mellan kluster och näring och om klustrets sju områden och dess verksamheter i menyn till vänster.
de viktigaste åtgärderna klustret själv identifierat för att utveckla den maritima näringen och stärka det svenska maritima klustret i det Maritima Manifestet.

 

Bildkälla: I ordningen från ovan och nedåt: Hallands Hamnar, Wallenius Lines, Oden (Sjöfartsverket), DNV-GL och Seabased AB.
© Copyright 2008-2017. Sjöfartsforum/Maritime Forum, Sweden. All rights reserved.
Dela gärna textmaterial från våra webbsidor men glöm inte att alltid ange källan.

 

Dela med dig: