Vårt arbete

VI BYGGER KUNSKAP, AGERAR ARENA OCH ARBETAR FÖR ETT STARKT
MARITIMT SVERIGE

Maritimt Forums  (tidigare Sjöfartsforum) bygger kunskap om maritim verksamhet för att öka samhällets kännedom och medvetenhet om näringens, klustrets och sjöfartens roll, betydelse och möjligheter. Vi riktar oss internt till det maritima klustret själv och externt till våra viktiga intressenter, framför allt politiker och beslutsfattare på olika nivåer, men i ökad utsträckning även allmänheten.

Vi agerar arena för möten där relationer skapas, åsikter diskuteras och tankar utbyts. Vi tror på relationens kraft och dialogens möjligheter i utvecklingsarbetet. Sjöfartsforum stimulerar till samverkan över gränser och driver för klustret och näringen viktiga utvecklingsfrågor.

Vårt arbete ska stödja medlemmars möjligheter att växa. I det arbetet kompletterar vi klustrets olika branschorganisationer som är expertinstanser inom sina respektive områden.

Almedalen 2013-23Maritimt Forum arbetar med seminarier, konferenser, dialogmöten och t ex minimöten.
Vi informerar via vår webbplats, vårt nyhetsbrev och sociala medier. Frågor drivs av styrelsen, kansliet och i förekommande fall i processarbete och fokusgrupper. Några fasta årliga arrangemang är den Maritima Mötesplatsen under Almedalsveckan och Världssjöfartens Dag.

20140129_132049Intern och extern dimension
Som förening har arbetet både en intern och extern dimension. Möten, relationer, dialoger och kunskapsöverföring är lika viktigt internt inom klustret som externt till berörda målgrupper. En stark bas, en intern samverkan och ett gemensamt ansvarstagande lägger grunden för ett fruktbart arbete externt.

 

131112-Kustsjofartskonf-Kalmar
Vårt mål är ett starkt Maritimt Sverige med ökad sjöfart och ett hållbart utnyttjande av havet som resurs. Den maritima näringen och det nationella maritima klustret (där också offentlig sektor och akademi ingår) ska vara väl kända, ha stark image, väcka intresse och skapa samtal runt köksbordet. Ungdomar ska känna till näringen/klustret inför framtida yrkesval och vi ska kunna attrahera de bästa jobbsökanden.

 

 

Medlem i två europeiska nätverk
Maritimt Forum, tidigare Sjöfartsforum, är Shortsea Promotion Centre Sweden och medlem av European Shortsea Network, där huvuduppgiften är att lyfta fram närsjöfartens betydelse och verka för dess goda villkor. Maritimt Forum, tidigare Sjöfartsforum, är också medlem i det europeiska nätverket European Network of Maritime Clusters med 12 europeiska maritima klusterorganisationer.

Maritimt Forum ska vara den självklara och stödjande kraften för utveckling inom det svenska maritima klustret. Klustret ska vara i framkant inom maritim innovation och hållbar utveckling.

 

Bildkälla: Maritimt Forum  (tidigare Sjöfartsforum)
© Copyright 2008-2018. Maritimt Forum, Sweden. All rights reserved.
Dela gärna textmaterial från våra webbsidor men glöm inte att alltid ange källan.

Dela med dig: