Strategiprocess 2009-2013

OM ATT GÅ FRÅN ORD TILL HANDLING – OCH ATT TA GEMENSAMT ANSVAR FÖR KLUSTRETS UTVECKLING

Sjöfartsforum drev 2009 – 2013 en öppen vision- och strategiprocess där alla aktörer i det maritima klustret var välkomna att delta. Under åren arbetade 22 olika arbetsgrupper med kartläggning, analys, mål och handlingsplaner. Mellan 50 – 150 företag och organisationer var aktiva i arbetet. Processen syftade till att klustret själv skulle ta ansvar för sin utveckling, samverka i högre grad, få samsyn kring viktiga frågor och finna en gemensam målbild framåt.

Strategiprocessens viktigaste mål var – och är –  att Sverige ska ha en politiskt beslutad maritim strategi som ger långsiktiga förutsättningar och att sjöfarten ska öka i transportsystemet och kunna utvecklas som näring.

klusterbild 130114

 

När strategiprocessen inleddes ”fanns” ingen maritim näring och ingen visste hur det svenska maritima klustret såg ut. När processen avslutades var ett nationellt kluster på plats (definierat enligt en EU-definition i sju klusterområden), en svensk maritim basnäring etablerad och klustrets aktörer samverkade i viktiga frågor över gränser.

Tydliga resultat
I slutdokumentet, det Maritima Manifestet från januari 2014, presenterades en tydlig målbild framåt och de viktigaste åtgärdspunkterna – för såväl klustret själv som för politiken – var samman fattade i sju åtgärdsområden, skrivna som checklistor. Bakom slutsatserna i det Maritima Manifestet stod 23 maritima organisationer, föreningar, fackföreningar och akademi. Den övergripande målbilden och inriktningen stöddes av två myndigheter. Ytterligare två myndigheter hade varit aktiva i processarbetet. Detta gör Manifestet och arbetet bakom unikt. Inga åtgärder är särintressen. Alla är av vikt för en samlad maritim utveckling framåt. Den viktigaste åtgärdspunkten är en nationellt beslutad maritim strategi.

Sjöfartsforum kan glädjande konstatera att ett samlat arbete fungerar och behövs. Våra frågor måste ses utifrån ett helhetsperspektiv, hur de integrerar i samhällssystemen och hur de kan påverka en hållbar samhällsutveckling.  Strategiprocessen, dess handlingsplaner och slutsatser har också givit resultat. Regeringen presenterade förra året en handlingsplan för sjöfartsnäringen och arbetar idag (februari 2014) med en nationell maritim strategi. Flera viktiga utredningar pågår och våra frågor får gehör och hanteras på ett nytt sätt av politiken, Näringsdepartementet och våra berörda myndigheter.

Nytt sätt att arbeta
Sjöfartsforums strategiprocess startade ett nytt sätt att arbeta och gav energi till en näring som stod och stampade. Många nya samarbeten har startat inom alla delar av klustret och även inom offentlig sektor mellan myndigheter. Inom forskningen får tripple-helix-perspektivet allt mer fokus och behovet av ett systemtänkande blir allt tydligare. Sjöfarten, transportkedjan och den maritima näringen/klustret består av en mängd aktörer som alla har stor påverkan på varandra. Detta måste integreras i arbets- och synsätten inom våra olika utvecklingsområden.

Unikt arbete
Sjöfartsforums maritima strategiprocess är på många sätt unik. Den drevs och faciliterades från start till mål och den täckte ett brett nationellt kluster. En sådan process finns nog inte inom många andra områden. De flesta klusterbildningar är dessutom regionala och täcker mindre definierade områden.

Strategiprocessen har också givit tydliga resultat. Konkret genom att våra frågor finns på agendan igen och hanteras, vår gemensamma röst har stärkts, men också genom att klustrets/näringens trovärdighet har ökat.

överlämnDokumentet ”Vision- och strategi för det maritima klustret” och dess bilaga
om närsjöfart och inrikes sjöfart – slutresultatet av Sjöfartsforums öppna strategiprocess fas 1
överlämnades till infrastrukturministern den 16 november 2010. Övriga nio berörda departement fick dokumentet tillsänt.

 

 

 

Process i tre faser
Strategiprocessen bestod av tre faser. Den första handlade om kartläggning, analys, mål och strategi (med 15 fokusgrupper). Den andra fasen täckte handlingsplaner och slutdokument (med 7 fokusgrupper). När arbetet gick in i den tredje fasen avslutades formellt processen. Det är svårt för en liten organisation att driva och facilitera en så stor process som hela tiden växer. Men arbetet fortsätter ändå och går vidare in i fas 3, genomförandefasen.

Processbild-mar.strategi

Fortsatt klusterutveckling är viktig och kanske kommer en ny formell utvecklingsprocess att starta. I Sjöfartsforums strategi tre år framöver ingår att arbeta för att åtgärderna i Manifestet genomförs och att den gemensamma klustersamverkan fortsätter.

Klustrets vision:
Svenskt maritimt kluster – alltid i framkant inom maritim innovation och hållbar utveckling

Klustrets gemensamma värden:
Samarbete, ansvar och värdeskapande

Strategiprocessens viktigaste mål:
–  Sverige ska ha en politiskt beslutad, nationell maritim strategi
–  den maritima näringen ska betraktas som en viktig svensk basnäring
–  konkurrenskraftiga villkor ska råda för svensk sjöfart i internationell trafik
–  konkurrensneutrala villkor ska råda mellan samtliga trafikslag
–  vattenvägen ska vara en självklar infrastruktur för det inrikes transportarbetet
–  forskningsanslagen ska öka
–  myndigheters/departement handläggning av maritima frågor ska samordnas

Läs mer om dokumentationen från de olika faserna i den maritima strategiprocessen 2009-2013:

Slutdokumentet från den maritima strategiprocessen 2009 – 2013:

Det Maritima Manifestet – jobb, kompetens, samhällsnytta

Dokumentation från strategiprocessen, fas 1
Vision och strategi för det maritima klustret
Bilaga: Närsjöfart och inrikes sjöfart

Handlingsplaner för sju fokusområden efter fas 2, 2012:
Konkurrensvillkor – i harmoni med övriga trafikslag och internationella regelverk
Hållbar värdetillväxt – tillförlitlig statistik och redovisning som ger jämförbarhet
Närsjöfart och kustsjöfart – lägre transportkostnader och minskad miljöbelastning 
Intermodalitet – vägen till ett smidigt, flexibelt och robust transportsystem 
Inlandssjöfart – en potential för Sverige och för ett hållbart samhälle 
Kunskap och innovation – förutsättningar för en hållbar tillväxt
Maritim informationsteknik – effektivare transporter, kommunikation och digitala tjänster till sjöss 

foldrarX7_mkt_mindre

Sammanfattning av strategiprocessen 2009-2013
Vägen till ett nationellt maritimt kluster och en maritim strategi


.

© Copyright 2008-2018. Maritimt Forum, Sweden. All rights reserved.
Dela gärna textmaterial från våra webbsidor men glöm inte att alltid ange källan.

 

 

 

 

Dela med dig: