1a0403

Stärkt konkurrenskraft för svensk sjöfart

Näringsdepartementet meddelar att regeringen nu utvidgar sjöfartsstödet till att även omfatta flera olika typer av fartyg. Denna förordningsändring kommer preliminärt kommer att träda i kraft den 1 juni 2014. Regeringens syfte är att jämna ut konkurrensnackdelar för svenskregistrerade fartyg och förhindra utflaggning.

Utöver last- och passagerarfartyg kommer forskningsfartyg, mätfartyg, kabelläggningsfartyg, rörläggningsfartyg, supply-fartyg och kranfartyg vara berättigade till att ansöka om sjöfartsstöd. Även bogserbåtar och mudderverk kommer att vara berättigade, men enligt EU:s riktlinjer krävs att mer än hälften av verksamheten utgörs av sjötransport och stöd kommer endast beviljas för sjötransportdelen av fartygens verksamhet.

2013 presenterade regeringen en handlingsplan för att stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft där en av de föreslagna åtgärderna var att utvidga sjöfartsstödet så att inte bara last- och passagerarfartyg ska kunna ansöka om stöd. Sjöfartsstödet är ett stöd till rederier i form av återbetalning av skatt på sjömännens inkomster samt arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift.

För att ändringen ska kunna genomföras måste EU-kommissionen ha godkänt en ändring i den svenska förordning som idag styr vilka som kan få sjöfartsstöd. Den 29 januari 2014 notifierade den svenska regeringen EU-kommissionen om utvidgat sjöfartsstöd och nu har regeringen fått EU-kommissionens svar där den godkänner alla ändringar som Sverige vill göra.

Fartyg som söker sjöfartsstöd måste, precis som idag, vara registrerat i det svenska registret, ställa utbildningsplatser till förfogande, ha försäkringar samt att sjömännens löner utgör sk sjöinkomst.

Källa och bildkälla: Näringsdepartementet, Regeringskansliet http://www.regeringen.se/sb/d/4902/a/237792

Dela med dig: